Lover for Arendal Historielag

Vedtatt på årsmøtet 26.november 1985, med endringer vedtatt på årsmøtene 10.februar 1993, 24.februar 1994, 24.februar 2004 og 16.februar 2006.

§ 1

Laget har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for vår bys historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Arendal Historielag skal være en selvstendig organisasjon.

§ 2

 For å nå målet kan laget samarbeide med andre historielag, aktuelle foreninger og offentlige organer:

 • Arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringar, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, dialekt, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • Utgi årsskrift, medlemsblad eller andre historiske skrifter.
 • Arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag innen vår by.

§ 3

 Laget skal være tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag.

§ 4

 Medlemmer av laget er:

 • a. Medlemmer som har betalt den årlige kontingenten
 • b. Æresmedlemmer

Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig.

§ 5

 Laget skal ledes av et styre på 7 medlemmer og med 3 varamedlemmer. Årsmøtet velger:

 • Lederen for 2 år
 • Styremedlemmene for 2 år
 • Varamedlemmene for 2 år
 • Revisor for 2 år
 • Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år

Styret velger nestleder, sekretær og kasserer.

Styret blir sammenkalt av lederen minst 3 dager før møtet. Varamedlemmer skal ha samme sakspapirer som de faste medlemmene og møter etter nærmere avtale. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke enkeltpersoner eller komiteer til å ta seg av spesielle oppgaver.

§ 6

 Styret fører protokoll fra styremøter, lagsmøter og årsmøter.

§ 7

 Regnskap skal føres for hvert kalenderår og legges frem for årsmøtet i revidert stand.

§ 8

 Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalavisene med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle:

 • a. Årsmelding
 • b. Revidert regnskap
 • c. Valg
 • d. Kontingentfastsettelse
 • e. Innkomne forslag.

Alle som møter personlig og har betalt kontingent for siste året, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 8 dager i forveien.

§ 9

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 10

 Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 11

 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til lovendringar må være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 12

 Oppløsning av laget kan bare skje når to påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler tilfaller da Aust Agder kulturhistoriske senter.

(06.03.06 LE)